Kursus i Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare

Kursus: Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare

På denne side får du et overblik over indholdet på kurset, “Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare”.

Det er positivt, at du ønsker at vide mere om selvmord. for netop at øge bevidstheden om selvmordsadfærd i samfundet er en af de vigtigste forudsætninger for at hindre et medmenneske i at foretage selvmordshandlinger.
Det er et fælles anliggende at forebygge mistrivsel og selvmordshandlinger.

Igennem dette kursus lærer nøglepersoner, hvordan det er muligt at forebygge tragedier som selvmordshandlinger.
Personer der kan “Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare” er hjælper. Han/hun griber ind og gør en indsats, ligesom fysisk førstehjælp ved hjertestop.
Tænk på en situation hvor et menneske kommunikerer mistrivsel eller selvmordsfare, og du bestemmer dig for at hjælpe, så bliver dit mål at forebygge selvmordshandling.

Opgaven bliver at gribe ind i situationen til den umiddelbare selvmordsfare eller -trussel er ovre, eller til yderlig hjælp og assistance er koblet på.
Hjælperen sætter en intervention i gang ved fare – for at redde liv.
Intervention og førstehjælp er noget helt andet end langvarig opfølgning og behandling, det er et forløb med en start og slutning.

Kurset “Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare”, henvender sig til alle fagpersoner, ledere, frivillige og relevante personer, som møder mennesker i mistrivsel og selvmordsfare. Værende på arbejdet som i en frivillig organisation

 

Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare
Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare

Udbytte

 • Liv reddes
 • Undgår tragedier
 • Personale der er kompetente til at mestre en svær følelsesladdet samtale
 • Tilfredse medarbejdere der føler sig kompetente
 • Lavere langtidssygefravær
 • En arbejdsplads der har beredskab til at møde borgere og medarbejdere, der er i mistrivsel og selvmordsfare
 • Agere i forhold til at det er et fælles anliggende, at hjælpe når et medmenneske er i mistrivsel eller selvmordsfare.

Indhold

Kurset: “Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare” består af 6 moduler og løber over 4 dage.
Deltagerne bringer private og professionelle erfaringer og indsigt ind i forløbet. Vi integrerer viden, erfaring og praktik, og bruger det aktivt igennem hele kursusforløbet.
Der er stor fokus på interaktion, medinddragelse, rollespil, feedback og supervision og træning, samt netværksdannelse. En vekselvirkning mellem teori med stor vægtning på praksis.

Læringen er bygget op omkring en tryg atmosfære, hvor tryghed er fundamentet for at kunne arbejde med traumer, som selvmord er.
Der sættes fokus på hjælperollen, skaber klarhed på egne barrier og grænser, og bevidsthed på at træde ind og ud af hjælperollen.

Målsætning

Deltagerne opnår tryghed i samtalemodellen, og føler sig sikre og mere kompetente i at intervenere i mødet med mennesker, der er i mistrivsel og akut selvmordsfare.
Deltagerne lærer at mestre hjælperollen, bliver bevidst om egne grænser, og at skelne mellem det at træde ind og ud af rollen som hjælper.
Målet er, at identificere selvmordstanker så tidligt som muligt og bringe personen i sikkerhed hos aktuelle fagfolk.

Kurset består af 6 moduller, der forløber over 4 dage

 • Introduktion
 • Holdninger
 • Risikogrupper
 • Intervention
 • Hjælperollen
 • Supervision og netværksdannelse

, lav – middel – høj risikoModul 1 – Introduktion

Målet er at give et overblik over kursets indhold, form, metode og mål.

Modul 1 handler om at skabe tryghed og forventningsafstemme om kursets indhold og skabe en sammenhæng for deltagerne.

Tidlig identifikation af selvmordstanker, som er en selvmordsfare, giver mulighed for at afværge at en person foretager selvmordshandling. Tragedier undgås både på arbejdet og privat.
Det er vigtigt, at føle tryghed og have de rette kompetencer, når mennesker i deres arbejde eller som frivillig møder borgere, brugere eller andre der kommunikerer selvmordsadfærd.
De bør kunne yde psykisk førstehjælp.
Det er en alvorlig situation, og med den rette indsat kan selvmordshandlinger forebygges og liv reddes.

Modul 2 – Holdninger

Målet er at skabe kongruens mellem egne holdninger og adfærd.

Modul 2 handler om at identificere egne holdninger og hvor de kommer fra, og blive bevidst om hvilke meninger og holdninger der styrker evnen til at hjælpe.

Holdninger er vigtige og centrale aspekter i forbindelse med mistrivsel og selvmord.
Holdninger bunder i tidligere erfaringer og prægninger, er kultur og samfundsbåret. De er forankret dybt i os og vores adfærd tager afsæt i vores holdninger.
Vi er sjældent helt bevidste om egne holdninger, derfor er det normalt at reagere ureflekteret med automatiske handlinger, som ikke nødvendigvis er rationelle.
Der arbejdes med opfattelser der kan være en barriere for at kunne være til hjælp.

Deltagerne arbejder med at identificere egne holdninger, og undersøger indre og ydre holdninger.
Holdningsrefleksion og diskussion som sigter mod afklaring og bevidstgørelse af egne holdninger, og hvordan disse påvirker en interaktion med et menneske der er i selvmordsfare.

Modul 3 – Vurdering, risikogrupper og faktorer

Målet er at blive god til at genkende de vigtigste faresignaler.

Modul 3 handler om at opdage, vurdere tilstedeværelsen og omfanget af selvmordsfare og kunne foretage en risikovurdering.

Hvis vi vidste mere om årsagen til, hvorfor nogen mennesker rammes af mistrivsel og selvmordsfare, kunne vi bedre forhindre tragedier og i værste fald selvmord.
Et menneskes signaler om mistrivsel eller selvmordsfare kan være utydelige, uforståelige eller svage. Jo mere viden om faresignalerne, jo tydeligere bliver det, når et menneske kommunikere selvmordsfare.
Mennesker der er i mistrivsel og selvmordsfare råber om hjælp og udviser faresignaler. En invitation til omgivelserne om behov for hjælp .
Deltagerne lærer at identificere og blive bekendte med risikogrupper, og adfærd der viser faresignaler.

Alle har beskyttelsesfaktorer i sig, vi arbejder med at finde ind til disse hos en person der er i mistrivsel eller selvmordsfare.
Deltagerne arbejder med at vurdere afdække og præcisere graden af risiko.

Modul 4 – Intervention

Målet er at kunne mestre samtalemodellen og intervenere en førstehjælpssamtale.

Modul 4 handler om de seks delelementer samtalemodellen er bygget op omkring, som en konkret anvisning for hjælperen.

I en situation hvor et menneske kommunikere mistrivsel eller selvmordsfare, og du bestemmer dig for at hjælpe, er målet at forebygge selvmordshandling.
Opgaven bliver at gribe ind i situationen til den umiddelbare selvmordsfare eller trussel er over, eller til yderlig hjælp og assistance er koblet på., lav – middel – høj risiko

Der er seks opgaver i en intervention.
Indsatsen organiseres omkring seks opgaver som er lige vigtige i samtaleforløbet.
Tilsammen udgør disse opgaver de første skridt på vejen til at forebygge selvmord.
Opgaverne bør betragtes som retningslinjer, og ikke som fastlåste krav.
Hver opgave har sin hensigt. For at mestre samtalemodellen skal alle delene mestres og kunne bruges som tilnærmelsesmåder og færdigheder.
Hver situation er unik, dette stiller krav til fleksibilitet hos hjælperen.

De seks delelementer

 • Skab kontakt og engager den du skal hjælpe.
 • Identificer eventuelle selvmordstanker.
 • Uddyb og find ud af mere.
 • Vurder.
 • Udform en aftale – et samarbejde.

Der lægges stor vægt på at indøve disciplinen intervention. Deltagerne træner i praksis med personen der er i selvmordsfare, der benyttes blandt andet rollespil.

Modul 5 – Hjælperollen – vi tager vare på hjælperen!

Målet er at deltageren bliver bevidst om hjælperollen, de glæder og farer der er i at være hjælper.

Modul 5 handler om at lære sin egen hjælper at kende. Hvad er motivationen for at hjælpe? Øger bevidsthed på manglende overskud og hvordan en balance kan opretholdes så stress undgås.

Enhver som hjælper andre, uanset kvalifikationer eller titel, kalder vi en hjælper.
Forebyggelse er bedre en behandling, vi arbejder med hvad man gør for at forhindre at få belastningsskader i rollen som hjælper.
Der er ofte et fokus på at det er indvidets ansvar.
Vi sætter lys på, at det er et fælles anliggende at tage vare på dem der er udsat også kva en rolle.

Afklaring af hjælperollen, og undersøgelse af rollen i at være hjælper.
Hvad er egen adfærd, reaktioner og barrierer i rollen som hjælper.
Hjælp til hjælperen, forebyggelse af medfølelsens pris.
Hjælperen arbejder med, at få bevidsthed på egne blinde punkter som kan gøre at de overbruger sig selv. Hjælperen lærer om sin balance og aflastes herved, og undgår at bære på følelsesmæssige belastende oplevelser.

Modul 6 – Supervision, træning og netværk

Målet er at deltagerne ikke får belastningsskader, opnår høj sikkerhed i modellen og danner netværk på tværs så forankring af modellen opnås.

Modul 6 handler om at ruste nøglepersonerne til at mestre hjælperollen. Indøve samtalemodellen i retning af at opnå høj kompetence. Danne netværk med andre nøglepersoner, som støtter implementering af samtalemodellen i praksis.

På 3. og 4. dagen modtager deltagerne supervision på de erfaringer og oplevelser, de har fra hjemmetræningen fra deres hverdag.
Supervision forebygger arbejdsskader, der kan opstå ved at være hjælper.
Supervision styrker og udvikler de faglige og personlige kompetencer, og skaber klarhed på hvad der tilhører hjælperollen og ikke.

Der ligges vægt på træning og at styrke færdighederne i samtalemodellen, så nøglepersonen opnår høj grad af sikkerhed og tryghed i at udføre førstehjælpssamtalerne. Modellen skal sidde på rygraden.
Træning styrker og virkeliggør hjælperens kompetencer og integrerer brug af samtalemodellen i dagligdagen.
Deltagerne modtager under kurset løbende feedback på hjælperollen i træningsøvelser.

Netværk som metode til at forankre værdier og skabe en kultur i at vise omsorg, kærlighed, interesse, respekt, tage initiativ og handle overfor medmennesker der har brug for hjælp.
Netværk som metode til at nøglepersoner altid har mulighed for sparring, værende ved usikkerhed eller når en samtale eller oplevelse sætter sine spor.

Netværk dannes på tværs, internt mellem afdelinger og bredt mellem arbejdspladser.
Netværket kan mødes og fortroligt med tavshedspligt drøfte sager og få kollegial sparring.

Målgruppe:

Kurset henvender sig både til fagfolk med og uden sundhedsfaglig baggrund.
Lukkede kurser: For virksomheder der bestiller kurset til egne medarbejdere.
Åbne kurser: Åben tilmelding.
Kurserne er med max. 30 deltagere.

 

 

Forebyg selvmord